1. За Сайта

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Медицински център “Синумед” ЕАД, от една страна, и пациентите, желаещи да получат медицинска услуга-консултация от разстояние от специалист по ушно-носно-гърлени болести и по-конкретно проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес sinumed.net.
 2. При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 3. С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни

 

2. Дефиниции:

 1. Медицинският център– Медицински център “Синумед”, ЕИК 204680033, с адрес: гр. Пловдив, ул. Любен Каравелов No 9Б.
 2. Сайт: – е уеб страницата /домейн/ sinumed.net и неговите поддомейни, собственост на Медицинския център.
 3. Потребител/пациент– е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.
 4. Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
 5. Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист.
 6. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.
 7. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

3. Авторски права

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от Медицинския център. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

 

4. Условия за ползване

 1. Сайтът предлага достъп до посочените услуги след регистрация и заплащане на цената на услугата, посочена в ценоразпис на услугите.
 2. Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.
 3. Медицинският център запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

5. Регистрация на потребителски профил

 1. Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни в съответните полета и приемане на Общите условия.
 2. Всеки регистриран потребител може да заявява извършването на една или повече консултации.
 3. Заявяването на консултацията се извършва чрез въвеждане на текст с описание на наличния проблем, симптоми, обективно и субективно състояние и/или предоставяне на изследвания под формата на файлове.
 4. Със заявяването на консултация и приемането на общите условия пациентът декларира, че не е налице остра или внезапна промяна в здравето му, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и че не е налице усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.
 5. При заявяване на консултацията пациентът приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в т. 6, 6.
 6. В случай, че Потребителят/пациент предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Медицинският център има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. Медицинският център не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и извършил консултация при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.
 7. Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.
 8. Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.

 

6. Провеждане на консултация

 1. Пациентът, който има създаден потребителски профил по реда на т. 5 може да заявява извършването на една или повече консултации до Медицинския център чрез използване на електронната форма за заявка на консултации.
 2. Пациентът е длъжен да опише подробно симптомите си и всички данни за заболяването, които са му известни, включително да предостави файлове от различни изследвания, които са извършени във връзка с описаното състояние, обект на консултацията.
 3. Медицинският център не предоставя консултации чрез този Сайт на пациенти, нуждаещи се от извършване на естетична хирургия в областта на ушно-носно-гърлените болести.
 4. След изпращане на заявката за консултация, извършване на заплащането и потвърждаването на поръчката по реда на т. 7, в срок от 7 до 14 дни пациентът ще получи писмена консултация, съдържаща вероятна диагноза и някоя от следните възможни препоръки:
  • Препоръка за извършване на оперативна интервенция;
  • Препоръка за консервативно лечение;
  • Препоръка за консултация с друг специалист, в случай, че пациентът се нуждае от допълнителни диагностично-лечебни дейности;
  • Препоръка за конкретно медикаментозно лечение;
 5. При необходимост от допълнителна информация, пояснения или отговор на конкретни въпроси и/или предоставяне на допълнителни изследвания, потребителят/пациент ще получи уточняващ e-мейл. Срокът за предоставяне на консултация спира да тече до предоставяне на тази информация.
 6. В случай, че изисканата по реда на т. 5 информация не бъде предоставена на Медицинския център в 14 дневен срок от получаването на уведомлението по т. 5, Медицинският център се освобождава от задължението да предостави заявената консултация без да дължи възстановяване на платената сума.
 7. В случай, че потребителят/пациент желае срокът по т. 6 да бъде удължен, последният следва да поиска изрично това от Медицинския център като отговори на изпратения e-мейл по т. 6.
 8. Консултацията се счита за приключила при получаване на статус “Завършена консултация”.
 9. В случай, че се правят препоръки по т. 4.2 и т. 4.4 пациентът следва да се счита за уведомен, че Медицинският център не издава рецепти чрез този Сайт за препоръчаните медикаменти и/или друго консервативно лечение и същите могат да бъдат издадени от общо практикуващия лекар на пациента.
 10. С приемане на общите условия пациентите декларират следните обстоятелства:
  • Пациентът разбира, че предлаганите медицински услуги представляват медицински консултации, при извръшването на които не се осъществява физикален преглед от страна на лекаря-консултант и пациентът и лекарят нямат непосредствен контакт по между си.
  • Пациентът разбира, че при извършване на консултациите по т. 6.1. консултантът може да постави само вероятна диагноза, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с пациента и от информацията, предоставена от пациента.
  • Пациентът разбира, че при предоставяне на медицинска консултация от разстояние същесвува риск от поставяне на неправилна дианоза, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от специалист по ушно-носно-гърлени болести и приема и се съгласява с този риск.
  • Пациентът декларира, че е предпочел извършването на консултация чрез този Сайт след като се е информирал за обстоятелствата по т. 6.1, 6. 2 и 6.3 и след като е наясно, че са налице други алтернативи, свързани с диагностиката на неговото заболяване (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
  • Пациентът декларира, че е уведомен за обстоятелството, че Медицинският център чрез този Сайт предоставя поисканата консултация, но не предлага услуги, които да излекуват пациента или да му предоставят конкретен желан резултат, свръзан с наличното заболяване.
  • Пациентът разбира, че в срока на извършване на консултация могат да настъпят различни усложнения на неговото заболяване, които Медицинският център не може да предвиди и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ.
  • Пациентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение. В случай, че пациентът не е навършил 18 години, приемането на общите условия се осъщестява по следния начин:
   • Лицата на възраст от 14г. до 18г. приемат общите условия съвместно с родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” пациентът и родителите му декларират, че съвместно са приели общите условия.
   • Вместо лицата на възраст под 14г. общите условия се приемат от родител, като с избирането на интерактивен бутон “Приемам общите условия” родителят декларира, че е приел общите условия в качеството на законен представител на детето-пациент.

 

7. Цени и условия на плащане

 1. Цената за извършване на консултация е определена в Ценоразпис на медицинския център, публикуван на Сайта.
 2. Цената на услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  1. На място по седалище на медицинския център
  2. С дебитна/кредитна карта
 1. Медицинският център има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на Услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 2. Услугите се считат поръчани от потребителя/пациента от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на Медицинския център и след извършване на плащането. За целта последният изпраща до потребителя е-mail с изрично потвърждение.

 

8. Отказ от поръчката

 1. Потребителят/пациент има право да се откаже от поръчаната услуга в срок до 24 часа от получаване на потвърждението по т. 7, 4. В случай, че се откаже от услугата след изтичането на този период, Медицинският център няма да възстановява изплатеното възнаграждение за консултацията.
 2. Услугата се счита за изпълнена, ако е предоставена в срок от 7-мия до 15-тия ден, считано от потвърждаване на поръчката по реда на т. 7, 4 и ако консултацията съдържа посоченото в т. 6, 4 съдържани

 

9. Лични данни на потребителите

 1. Медицинският център е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с за целите и  нуждите на сайта и при условията на ЗЗЛД.
 2. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Медицинският център и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.
 3. Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ЗЗЛД.
 4. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки”се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

 

10. Други разпоредби

 1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
 2. Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.